رفتن به محتوای اصلی
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
.

اهداف کلان در افق چشم انداز پدافند سایبری کشور

۱.  دستیابی به نظام جامع  بومی پدافند سایبری

۲.  دستیابی به زیرساخت ها و سرمایه های ملی مصون سایبری  (ویژه، مصون سازی سایبری، مدیریت آسیب پذیری، امن سازی سایبری، ایمن سازی زیرساختهای قابل حفاظت)

۳.  دستیابی به زیست بوم سایبری مصون، امن و پایدار

۴.  دستیابی به منابع انسانی توانمند و کارآمد سایبری

۵.  دستیابی به جایگاه ممتاز علمی و فناوری سایبری

۶.  دستیابی به صنعت بومی خود اتکا و پیشرفته پدافند سایبری

۷.  دستیابی به استانداردها و الگو های پدافند سایبری بومی، امن، پویا و روزآمد

۸.  دستیابی به دیپلماسی هدفمند و فعال پدافند سایبری

۹.  دستیابی به ظرفیت مناسب فرماندهی و کنترل مؤثر پدافند سایبری

۱۰.  نهادینه سازی فرهنگ، ادبیات و مفاهیم پدافند سایبری

۱۱.  دستیابی به مشارکت ظرفیت های بخش  های دولتی، خصوصی

۱۲.  دستیابی به نظام پدافند فرهنگی سایبری با قابلیت تهدید شناسی و پاسخگو به تهاجم فرهنگی براندازانه دشمن

۱۳.  دستیابی به تولید، حفظ و ارتقا آمادگی های پدافندی سایبری در برابر تهدیدات
 

۴۹